Targa Tasmania 2018Targa North West 2018Targa High Country 2017Targa Tasmania 2017Targa North West 2017Targa High Country 2016Targa Tasmania 2016Targa Hellyer Gorge 2016Targa High Country 2015Targa Tasmania 2015Longford Revival 2015