sprintcar 25 t25 anthony frost - 6 - Latrobe 12th November 2011-2

sprintcar 25 t25 anthony frost - 6 - Latrobe 12th November 2011-2

sprintcar 25 t25 anthony frost - 6 - Latrobe 12th November 2011-3

sprintcar 25 t25 anthony frost - 6 - Latrobe 12th November 2011-3

sprintcar 25 t25 anthony frost - 6 - Latrobe 12th November 2011-4

sprintcar 25 t25 anthony frost - 6 - Latrobe 12th November 2011-4

sprintcar 25 t25 anthony frost - 6 - Latrobe 12th November 2011-5

sprintcar 25 t25 anthony frost - 6 - Latrobe 12th November 2011-5

sprintcar 25 t25 anthony frost - 6 - Latrobe 12th November 2011-6

sprintcar 25 t25 anthony frost - 6 - Latrobe 12th November 2011-6

sprintcar 25 t25 anthony frost - 6 - Latrobe 12th November 2011-7

sprintcar 25 t25 anthony frost - 6 - Latrobe 12th November 2011-7

sprintcar 25 t25 anthony frost - 6 - Latrobe 12th November 2011

sprintcar 25 t25 anthony frost - 6 - Latrobe 12th November 2011